Аккаунт

Возврат товара

Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы

14-бап. Тұтынушылардың тиісті сападағы тауарды айырбастау немесе қайтарып беру құқығы

1.Сатып алушы өзіне азық-түлікке жатпайтын тауар берілген кезден бастап он төрт күн ішінде, егер сатушы (дайындаушы) неғұрлым ұзақ мерзім жарияламаса, сатып алынған тауарды сатып алу орнында немесе сатушы (дайындаушы) хабарлаған өзге де орындарда бағасында айырма болған жағдайда сатушымен қажетті қайта есеп айырыса отырып, басқа мөлшердегі, нысандағы, габариттегі, пішіндегі, түстегі, жиынтықталымдағы және осы тәріздегі соған ұқсас тауарға не тараптардың келісімі бойынша басқа тауарға айырбастауға құқылы.


Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы

30-бап. Сатушының (дайындаушының) тиісті сападағы да, тиісті емес сападағы да тауарды сату кезіндегі міндеттері

1. Мыналарды:


1) дәрілік заттарды, медициналық мақсаттағы бұйымдарды;

2) іш киімді;

3) шұлық-ұйық бұйымдарын;

4) жануарлар мен өсімдіктерді;

5) метрлеп сатылатын тауарларды, атап айтқанда, барлық түрдегі талшықтардан жасалған маталарды, тоқыма және перделік кенеп матаны, жасанды теріні, кілем бұйымдарын, тоқыма емес материалдарды, ленталарды, шілтерді, таспаны, сымдарды, бауларды, кәбілдерді, линолеумды, багетті, пленканы, клеенканы қоспағанда, егер тиісті сападағы азық-түліктік емес тауар пайдаланылмаса, оның тауарлық түрі, тұтынушылық қасиеттері, пломбалары, заттаңбалары, сондай-ақ тауарды сатып алу фактісін растайтын құжат сақталса, егер шартта неғұрлым ұзақ мерзім белгіленбесе, тауар сатып алынған күннен бастап күнтізбелік он төрт күн ішінде сатушы (дайындаушы) оны айырбастауды немесе қайтаруды қамтамасыз етуге міндетті.


Егер тауарды сатып алу фактісін растайтын құжат жоғалған немесе қандай да бір себептермен тұтынушыға берілмеген жағдайда, егер тұтынушы осы сатушыдан (дайындаушыдан) сатып алу фактісін дәлелдесе, онда тауарды айырбастау немесе қайтару жүргізілуге тиіс.

РҚАО-ның ескертпесі!

1-1-тармаққа өзгеріс енгізу көзделген - ҚР 05.10.2018 № 184-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін алты ай өткен соң қолданысқа енгізіледі).


1-1. Сатушы (дайындаушы) жарамдылық мерзімі өткен соң сатылған, техникалық регламенттерде, өнімдер жөніндегі нормативтік құжаттарда белгіленген талаптарға сәйкес келмейтін, оның ішінде зияткерлік меншік құқықтары бұзыла отырып шығарылған тауарды оның пайдаланылғанына, тауарлық түрінің, тұтынушылық қасиеттерінің, пломбаларының, заттаңбаларының сақталуына-сақталмауына қарамастан, тауар сатып алынған күннен бастап күнтізбелік отыз күн ішінде ауыстыруды немесе сатып алынған тауар үшін ақшалай соманы тұтынушыға қайтара отырып, қайтаруды қамтамасыз етуге міндетті.

Құрметті сатып алушылар! Атырау қ. интернет тапсырыстарын айырбастау немесе қайтару үшін сізге тауарды сатып алған дүкенге 14 күн ішінде өзіңізбен бірге жеке куәлігіңіз, тапсырыс нөмірі көрсетілген смс және айырбастағыңыз немесе қайтарғыңыз келетін тауар бар болғанда келуіңіз қажет.


Құрметті сатып алушылар! Сіздің назарыңызды кесілген тауар қайтаруға және айырбастауға жатпайтынына аударамыз

Маңызды ақпарат!

 • Телефон нөмірін ұсына отырып, сатып алушы автоматты түрде Мастер-үйден ақпараттық және жарнамалық SMS-хабарламаларды алуға келісім береді.
 • Смс-жіберілімдерді алудан бас тартқан жағдайда, Сатып алушы өз қолымен ресепшенде еркін нысанда смс-жіберілімді алудан бас тарту туралы өтінішті жазуы немесе күнін, аты-жөнін, телефон нөмірін және қолын көрсете отырып, ватсап 87084217171 Call-орталығына жіберуі қажет.
 • Осыдан кейін Сатып алушының телефон нөмірі клиенттік базадан және бонустық бағдарламадан шығарылады. SMS-хабарлама тоқтайды, сатып алу бонустары есептелмейді, сатып алушының қолда бар бонустары күйіп кетеді және қалпына келтірілмейді.
 • Бонустар тауарларды сатып алу үшін тек Мастер-үй құрылыс дүкендерінің желісінде пайдаланылуы мүмкін
 • Жинақталған бонустарды қолма-қол ақшаға айналдыру мүмкін емес.
 • Тауарды қайтару / айырбастау тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы Заңға сәйкес 14 күн ішінде жүргізіледі.
 • Тауарды қайтарған/ айырбастау жағдайда, сатып алу үшін есептелген бонустар жойылады.
 • Бонустармен төленген тауарды қайтарған/ айырбастау жағдайда:
 • Сатып алушыға қолма-қол ақшамен немесе терминал арқылы төленген сома ғана қайтарылады.
 • Сатып алу үшін пайдаланылған бонустар қайтарылмайды және бонустық картаға қалпына келтірілмейді.


О защите прав потребителей

Статья 14. Право потребителей на обмен или возврат товара надлежащего качества

1. Покупатель вправе в течение четырнадцати дней с момента передачи ему непродовольственного товара, если более длительный срок не объявлен продавцом (изготовителем), обменять купленный товар в месте покупки или иных местах, объявленных продавцом (изготовителем), на аналогичный товар другого размера, формы, габарита, фасона, расцветки, комплектации и тому подобное либо на другой товар по соглашению сторон, произведя в случае разницы в цене необходимый перерасчет с продавцом.


Обмен производится в соответствии со статьей 30 настоящего Закона РК.


2. При отсутствии необходимого для обмена товара у продавца (изготовителя) покупатель вправе возвратить приобретенный товар продавцу (изготовителю) и получить уплаченную за него денежную сумму.


3. Местом обмена или возврата товара является место покупки товара, если иное не предусмотрено договором.


О защите прав потребителей

Статья 30. Обязанности продавца (изготовителя) при продаже товара как надлежащего, так и ненадлежащего качества

1. Продавец (изготовитель) обязан обеспечить обмен или возврат непродовольственного товара надлежащего качества, если он не был в употреблении, сохранены его товарный вид, потребительские свойства, пломбы, ярлыки, а также документ, подтверждающий факт приобретения товара, в течение четырнадцати календарных дней, если более длительный срок не установлен договором, со дня приобретения товара, за исключением:

1) лекарственных средств и медицинских изделий;

2) нательного белья;

3) чулочно-носочных изделий;

4) животных и растений;

5) метражных товаров, а именно тканей из волокон всех видов, трикотажного и гардинного полотна, меха искусственного, ковровых изделий, нетканых материалов, лент, кружева, тесьмы, проводов, шнуров, кабелей, линолеума, багета, пленки, клеенки.

В случае если документ, подтверждающий факт приобретения товара, был утерян или по каким-либо причинам не выдан потребителю, то обмен или возврат товара должен быть произведен, если потребитель докажет факт покупки у данного продавца (изготовителя).

Примечание РЦПИ!

В пункт 1-1 предусмотрено изменение Законом РК от 05.10.2018 № 184-VI (вводится в действие по истечении шести месяцев после дня его первого официального опубликования).

1-1. Продавец (изготовитель) обязан обеспечить обмен или возврат товара, проданного с истекшим сроком годности, не соответствующего требованиям, установленным техническими регламентами, нормативными документами по продукции, в том числе выпущенного с нарушением прав интеллектуальной собственности, независимо от его употребления, сохранения товарного вида, потребительских свойств, пломб, ярлыков в течение тридцати календарных дней со дня приобретения товара с возвратом потребителю денежной суммы за купленный товар.


Уважаемые покупатели! Для обмена или возврата интернет заказов г.Атырау, вам необходимо будет приехать, в тот магазин где приобретали товар, в течении 14 дней, имея при себе удостоверение личности, смс с номером заказа и товар который хотите обменять или вернуть.


Уважаемые покупатели! Обращаем ваше внимание на то, что отрезной товар  возврату и обмену не подлежит.

Важная информация!

 • Предоставляя свой номер телефона, покупатель автоматически дает согласие на получение информационных и рекламных смс-рассылок от Мастер Дом.
 • В случае отказа от получения смс-рассылок, покупателю необходимо написать собственноручно заявление об отказе получения смс-рассылки в произвольной форме на ресепшене или отправить в Call-центр на ватсап 87084217171, с указание даты, ФИО, номера телефона и подписью.
 • После чего телефонный номер покупателя исключается из клиентской базы и бонусной программы. Прекращается смс-оповещение, бонусы за покупки перестают начисляться, имеющиеся бонусы у покупателя сгорают и восстановлению не подлежат.
 • Бонусы, возможно, использовать на покупки товаров только в Сети Строительных магазинов Мастер Дом
 • Обналичить накопленные бонусы невозможно.
 • Возврат/обмен товара производится в течение 14 дней согласно закону о защите прав потребителей.
 • В случае возврата/обмена товара, начисленные бонусы за покупку аннулируются.
 • В случае возврата/обмена товара оплаченного бонусами:
 • Покупателю возвращается только сумма внесенная наличными или через терминал.
 • Использованные бонусы за покупку не возвращаются и не восстанавливаются на бонусную карту.